Členství v unii

Chcete se stát naším členem? Unie je spolek otevřený, kdy každá fyzická osoba starší 18 let má šanci se stát naší součástí. Pro tento účel uvádíme výtah z čl. 3 Stanov Unie.

 1. Členem spolku se může stát každá fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let a má trvalé bydliště či se zdržuje na území České republiky.
 2. Členství zakladatelů vzniká dnem zápisu spolku do spolkového rejstříku.
 3. Členství ostatních členů vzniká rozhodnutím Rady o přijetí uchazeče na základě jeho písemné přihlášky. Přihláška musí obsahovat jméno a příjmení žadatele, adresu trvalého bydliště, datum narození, funkční e-mailovou adresu uchazeče a musí být datována a podepsána. V přihlášce musí uchazeč prohlásit, že se seznámil se stanovami spolku a že se zavazuje dodržovat stanovy a rozhodnutí orgánů spolku. Uchazeč je povinen spolu s přihláškou doložit výpis z rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce.
 4. Na přijetí za člena spolku není právní nárok.
 5. Rozhodnutí o přijetí za člena spolku musí být doručeno uchazeči písemně nebo elektronicky. Do 30 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí je člen povinen zaplatit členský příspěvek za kalendářní rok, v němž došlo ke vzniku členství. Marným uplynutím této lhůty členství zaniká.
 6. Rozhodnutí o nepřijetí za člena spolku musí být doručeno uchazeči písemně nebo elektronicky. Proti takovému rozhodnutí není přípustný žádný opravný prostředek. K opakované přihlášce téhož uchazeče, který rozhodnutím Rady nebyl přijat za člena, podané méně než 5 let po rozhodnutí o nepřijetí, se nepřihlíží.
 7. Člen spolku má právo zejména:
 • účastnit se činnosti spolku,
 • volit orgány spolku a být volen do těchto orgánů v mezích určených stanovami,
 • hlasovat na členské schůzi,
 • účastnit se akcí pořádaných spolkem a využívat služeb poskytovaných spolkem,
 • předkládat návrhy, připomínky a podněty orgánům spolku.

      8. Výkon práv spojených se členstvím ve spolku se pozastavuje:

 • po dobu, po kterou je člen v prodlení se zaplacením členského příspěvku,
 • ode dne zahájení řízení o vyloučení člena ze spolku do jeho skončení,
 • v případě, že tak rozhodne Rada z důvodu trestního řízení nebo insolvenčního řízení vedeného proti členu spolku.

      9. Člen spolku je povinen zejména:

 • dodržovat platné právní předpisy,
 • dodržovat tyto stanovy a rozhodnutí orgánů spolku,
 • hájit zájmy daňových poplatníků a přispívat k plnění účelu spolku,
 • hradit členské příspěvky,
 • svým slušným a čestným jednáním přispívat k budování dobrého jména spolku,
 • oznamovat Radě neprodleně všechny skutečnosti, které mají nebo mohou mít za následek ztrátu předpokladů pro členství ve spolku; člen je povinen vždy neprodleně oznámit Radě skutečnost, že je proti němu zahájeno trestního stíhání, včetně jeho důvodů, jakož i skutečnost, že je proti němu zahájeno insolvenční řízení;
 • oznamovat Radě neprodleně všechny změny týkající se jména, adresy trvalého bydliště a e-mailové adresy;
 • udržovat funkční e-mailovou adresu, na kterou je možné členu doručovat elektronické zprávy.

      10. Členský příspěvek se stanoví ve výši 1.000,00 Kč za každý kalendářní rok, v němž je daná osoba členem spolku (i když členství trvá jen po část kalendářního roku). Členský      

           příspěvek pro daný kalendářní rok je splatný do 31. ledna. Rada může členský příspěvek prominout. Členská schůze může rozhodnout i o mimořádném členském příspěvku.