Tisková zpráva: Milostivé léto v daních – pozor na nepříjemná překvapení

18. 10. 2023

Unie daňových poplatníků vítá možnost zbavit se nemalého příslušenství u daňových dluhů vzniklých do 30. 9. 2022. Jedná se o chvályhodný počin zákonodárce, který uleví nejenom daňovým poplatníkům, ale i finanční správě pří správě nedoplatků.


Avšak je třeba varovat před záludností, kterou zákon o mimořádném odpuštění a zániku některých daňových dluhů skrývá. Zákon vyžaduje, aby rozhodný nedoplatek na příslušenství do data 30. 9. 2022 nejenom existoval, avšak byl i u správce daně zároveň EVIDOVÁN. A právě ona „evidence" může vést k mnohým zklamáním na straně daňových poplatníků.


Finanční správa totiž nedoplatek na příslušenství zaeviduje až ve chvíli, kdy se stane pravomocným. Proto nedoplatky vzešlé z platebních výměrů vydaných před datem 30. 9. 2022 nebudou do milostivého léta spadat, pakliže o nich vedené odvolací řízení skončilo až po tomto datu. A jelikož součástí dodatečných platebních výměrů bývá i penále, nebude možno o prominutí takovéhoto penále žádat, neboť také nesplní zákonnou podmínku „být evidován".


Také úrok z prodlení správce daně velice často zaeviduje (předepíše na osobní daňový účet) později. Konkrétně až ve chvíli, kdy je zaplacena jistina. Tudíž nedoplatky na dani vzniklé před rozhodným datem 30. 9. 2022 zaplacené až po tomto datu mohou být spojeny s tím, že úrok z prodlení k nim přináležející nebude u správce daně do rozhodného data evidován. V důsledku tak ani tento úrok nebude možno prominout pro nesplnění stejné zákonné podmínky.


Ve vztahu k úroku z prodlení tak může nastat zcela absurdní situace. Nedoplatek na dani bude spadat do rozhodného období, daňový poplatník proto v dobré víře jistinu zaplatí s představou, že mu bude úrok z prodlení prominut. Pokud ale na tento úrok z prodlení do rozhodného data nevydal správce daně platební výměr, pak je prominutí vyloučeno. Tento fakt může vést ke ztrátě důvěry ve stát na straně takovýchto daňových poplatníků, kteří se mohou cítit milostivým létem poněkud podvedeni.


Unie daňových poplatníků proto důrazně doporučuje, aby si daňoví poplatníci před požádáním o odpuštění zjistili aktuální stav nedoplatků. Zejména které všechny nedoplatky a jejich příslušenství vznikly a byly u správce daně do 30. 9. 2022 evidovány. Pouze u těch totiž bude možno žádat o prominutí.