Vyjádření Unie k obsahu pojmu elektronická adresa podatelny

Ve vztahu k naší tiskové zprávě č. 1 se Ministerstvo financí ústy Finanční správy vyjádřilo v tom smyslu, že tato je evidentně snahou vytvořit senzaci tam, kde žádná není. Dle ministerstva je elektronickou adresou podatelny to, co si ministerstvo určí. K tomuto považujeme za nutné se vyjádřit a blíže osvětlit, proč je nutno za elektronickou adresu podatelny považovat jedině email.

Je jen jediný právní předpis, který upravuje definice pojmu elektronická adresa podatelny. Tímto je § 2 odst. 3 písm. c) vyhlášky č. 259/2012 Sb., kde je uvedeno, že: „Veřejnoprávní původce (což je mj. i správce daně, poznámka Unie) … zveřejní na své úřední desce … elektronickou adresu podatelny, kterou je adresa elektronické pošty.“ Tuto skutečnost nepopírá ani ministerstvo.

K tomuto výkladový slovník výpočetní techniky říká: „Electronic mail address (adresa elektronické pošty). Řetězec znaků identifikující adresáta či příjemce zprávy, předávané elektronickou poštou (electronic mail). Sestává ze dvou částí: jména uživatele a jména definující adresu IP počítače; mezi těmito částmi je znak @. Takže např. pro adresu hlavenka@cpress.cz znamená: hlavenka je jméno uživatele, cpress.cz je adresa tohoto uživatele v síti Internet.“ Viz Jiří Hlavenka a kol. 1997; Výkladový slovník výpočetní techniky a komunikací III. vydání s. 135; ISBN 80-7226-023-5.

Elektronickou adresou podatelny tak může být jen adresa elektronické pošty, tj. emailová adresa. Pokud správce daně zveřejní cokoliv jiného, než emailovou adresu, nejedná se o elektronickou adresu správce daně, avšak pouze o „další možnosti elektronické komunikace“, se kterou § 2 odst. 3 písm. e) vyhlášky č. 259/2012 Sb. výslovně počítá. Kontrolní hlášení tak nelze podat v souladu s právními předpisy, avšak jen za cenu jejich ohnutí.

Ministerstvo se tak zmýlilo ve svém názoru na to, co je elektronická adresa podatelny. Snaha tento omyl zachránit odkazem na to, že pokud by Unie daňových poplatníků ČR měla pravdu, pak zde všichni plátci již od roku 2014 uskutečňují podání v rozporu se zákonem o DPH, jen poukazuje na hloubku problému. Skutečně se tento problém netýká jen kontrolního hlášení. Již více než dva roky v České republice podáváme přiznání k DPH jinak, než jak požaduje zákon o DPH. Ba co více, nečinění podání způsobem, o kterém se ministerstvo mylně domnívá, že je správným, je tvrdě sankcionováno pokutou.

Smyslem Unie daňových poplatníků ČR bylo včas (krátce po svém založení) upozornit na tento fakt dříve, než začnou být podávána první kontrolní hlášení. To celé v naději, že ministerstvo tohoto využije k tomu, aby tento vadný stav napravilo. Popírání existence tohoto problému celé věci nijak nepomůže, pouze povede k nárůstu škod. Proto apelujeme na zdravý rozum ministerstva a žádáme, aby se v tomto ohledu chovalo konstruktivně. Argumentace stylem „doposud to nikomu nevadilo“ nás trochu překvapuje.