Tisková zpráva č. 10: Kauza LevneELEKTRO.cz

Problémy e-shopu LevneELEKTRO.cz jsou pravděpodobně důsledkem ručení za podvody na DPH třetích osob.

Za nedostatky ve výběru DPH může také Finanční správa.

V úterý 21. června nečekaně zastavil svou činnost e-shop LevneELEKTRO.cz. Obchod přitom vloni zvítězil v kategorii popularity v soutěži ShopRoku. Společnost Elektra PV s.r.o., která jej provozuje, má za sebou 24 let podnikání a loni vykázala více než miliardový obrat. Nyní ale podle svého vlastního prohlášení čelí povinnosti uhradit za svého dodavatele daň z přidané hodnoty v blíže neupřesněné výši.

„S podobnými případy se v rámci právní praxe setkáváme poměrně často,“ uvádí k tomu JUDr. Ing. Ondřej Lichnovský, předseda Unie daňových poplatníků ČR. „Podvody na DPH jsou dnes na jednu stranu problémem obrovských rozměrů, naproti tomu však množství řádných plátců DPH do dnešního dne netuší zcela základní věci – například že mohou ručit za daňové povinnosti svých dodavatelů, aniž by byli sami podvodníky. A byť jsem na tuto skutečnost již v roce 2014 ministra financí Andreje Babiše otevřeným dopisem upozorňoval, zůstal tento můj počin bez jakékoliv odezvy Ministerstva financí či Finanční správy.“

V právním státě má být daňový poplatník partnerem státu a jako s takovým s ním má být nakládáno. Daňový poplatník se nesmí stát někým, na koho může stát jednoduše přenést dopady podvodů třetích osob. Pokud Finanční správa nedokáže vybrat daně jinak, než skrze ručení legitimních podnikatelských subjektů za daňové povinnosti pachatelů podvodů, je to především její selhání. Toto selhání má dopady na ekonomiku celého státu, protože může vést až ke zničení mnoha úspěšných firem. Kromě toho je takový přístup také projevem rezignace na osvětu a prevenci.

Otázkou je, zda vůbec plátci DPH mají nástroje, prostředky a čas úspěšně zjistit, zda někdo v jejich několikaúrovňovém dodavatelském řetězci neodvedl DPH. Druhou otázkou je, zda takovéto vyšetřování je skutečně úkolem podnikatelských subjektů, nebo zda by je měly provádět státní orgány. Často navíc vůbec nelze odlišit podvodnou transakci od transakce legitimní. Nicméně při větší osvětě ze strany finanční správy by se mnoho nákupů od potenciálně podezřelých dodavatelů neuskutečnilo. Obáváme se však, že strach z ručení za daňové povinnosti cizích osob, které nejsou plátcům často ani známy, podvazuje celý hospodářský růst. Z obav z fatálních důsledků ručení totiž mnoho plátců celou řadu obchodů zcela zbytečně neuskuteční. Negativní hospodářské dopady takovýchto preventivních obav jsou pak zřejmé.

Při této příležitosti Unie daňových poplatníků ČR znovu upozorňuje na několik závažných skutečností:

  • Finanční správa si potírání podvodů na DPH zjednodušuje postihem majetných subjektů, které se bez svého vědomí nacházejí v řetězci zasaženém podvodem. Odůvodněním je tvrzení, že tyto subjekty měly vědět, že pořizují zboží zasažené podvodem na DPH, tedy že vlastně umožňují podvod dokonat. Výsledkem vesměs bývá ekonomický kolaps příslušného plátce, který s výdajem ve formě ručení za daňovou povinnost dodavatele ve svých rozvahách nepočítá.
  • Stále přetrvává masová neinformovanost firem o tom, že jsou v podstatě ručiteli za daňovou povinnost svých obchodních partnerů. Vyzýváme proto Finanční správu, aby co nejdůkladněji adresně informovala všechny plátce DPH o tom, že jim tato (pro jejich podnikání potenciálně velmi nebezpečná) povinnost může vzniknout, jakož i jak rizikové obchody rozpoznat a vyhnout se tak svému zapojení do podvodů.
  • Finanční správa v rámci prokazování, že daňový subjekt mohl o podvodu vědět, vychází z toho, zda byli prověřováni obchodní partneři. Dodnes však neexistují jasná a jednoznačná pravidla, která by měli plátci DPH při prověřování svých dodavatelů dodržovat. Je na státu, aby tato pravidla stanovil, a na orgánech finanční správy, aby kontrolovala jejich dodržování. Za současného stavu se finanční správa může jen těžko bránit podezření, že jí absence pravidel vlastně vyhovuje. Zcela nepochybně je totiž snazší „dopadnout“ poctivého podnikatele, který se provinil tím, že nedostatečně prověřil svého obchodního partnera, než podvodníka, který se snaží krátit daně.
  •  Od kontrolního hlášení nelze očekávat, že podvody odhalí před jejich spácháním. Proto k podvodům bude docházet i nadále. Skuteční pachatelé budou v době odhalení již nepostižitelní, a tak bude Finanční správa i nadále škody minimalizovat ručením obchodních partnerů za daňový dluh pachatelů. Proto upozorňujeme podnikatelskou veřejnost na zvýšené riziko daňových kontrol a doporučujeme, aby všichni plátci DPH věnovali prověřování svých obchodních partnerů nejen dostatečnou pozornost, ale aby své kroky rovněž věrohodně dokumentovali pro případ budoucího daňového sporu.