Tisková zpráva: Kontrolní hlášení protiústavní!

Ústavní soud dal zapravdu námitkám UDP ČR

Ústavní soud dnes odpoledne vyhlásil nález, kterým shledal protiústavními některá ustanovení zákona o dani z přidané hodnoty upravující povinnost plátců DPH podávat finanční správě pravidelná kontrolní hlášení. Proto zrušil jádro stávající úpravy kontrolního hlášení jako celku, a to k 31. prosinci 2017 tak, aby zákonodárce měl dostatek času přijmout takovou úpravu, která z hlediska ústavnosti obstojí. To však může být velmi komplikované z důvodu nadcházejících voleb. Nadto se z této povinnosti zcela jistě stane politicky exponované téma. Ten, kdo pro tento zákon zvedne ruku, patrně ztratí přízeň voličů z řad podnikatelů. Je tak možné, že zákonodárce ani novou právní úpravu přijmout nestihne a můžeme se tak dočkat další nepřehledné až chaotické situace v oblasti daňového práva, neboť zákon by sice stanovil povinnost podat kontrolní hlášení, ale vůbec by nestanovil, co je plátce povinen v něm uvést.

Důvodem, pro který byla stávající úprava shledána protiústavní, je skutečnost, že příslušná ustanovení zákona o dani z přidané hodnoty neurčovala dostatečně konkrétně údaje, které jsou plátci povinni poskytovat. Okruh vyžadovaných informací tak mohl být finanční správou zcela nekontrolovatelně rozšiřován. Takový stav se ovšem příčí zásadě, dle níž nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá. K okamžitému zrušení tak nedošlo pouze proto, aby institut kontrolního hlášení mohl být do doby zákonného vymezení povinně poskytovaných informací zachován.

Nahrazení legislativní činnosti formulářem finanční správy tedy před Ústavním soudem, navzdory skálopevnému přesvědčení některých představitelů finanční správy, neobstálo (vyjádření Ministerstva financí z 26. 10. 2015: „Kontrolní hlášení a jeho legislativní podoba je v souladu s ústavním pořádkem České republiky.“[1]). Pro úplnost lze připomenout, že Ústavní soud dal svým dnešním rozhodnutím za pravdu Unii daňových poplatníků ČR ve věci, na kterou upozorňovala veřejnost od samého počátku platnosti novely zákona o DPH. Předseda Unie daňových poplatníků České republiky Ondřej Lichnovský uvedl například již v tiskové zprávě k prvnímu odevzdávání kontrolních hlášení ze dne 26. dubna 2016: „(…) kontrolní hlášení nepodám z toho důvodu, že povinnost takto učinit dostatečně určitě nestanovuje zákon, avšak ve výsledku nějaký programátor vytvořením kolonek ve formuláři.“[2]

S okamžitou účinností pak bylo zrušeno ustanovení § 101g odst. 5 zákona o DPH upravující doručování výzvy správce daně. Ústavní soud označil za protiústavní fikci, dle níž je e-mailová zásilka doručena svému adresátovi již okamžikem odeslání správcem daně. Jednotlivec dle Ústavního soudu nemůže nést odpovědnost za řádné fungování veřejné telekomunikační sítě. Plátce se tak potenciálně dostává do situace, kdy mu je uložena povinnost, o jejíž existenci se bez vlastní viny ani nedozví.

Unie daňových poplatníků vnímá dnešní rozhodnutí Ústavního soudu jako potvrzení osvědčených principů právního státu. Mezi tyto principy patří zásada, že orgány státní moci jsou při výkonu své činnosti vázány zákonem. Právě na tento princip Unie daňových poplatníků opakovaně upozorňuje. Unie pokládá za kontroverzní pouze tu skutečnost, že Ústavní soud navzdory konstatované protiústavnosti stanovil poměrně dlouhé „přechodné období“, ve kterém mohou orgány finanční správy vyžadovat od daňových subjektů informace bez dostatečného legálního podkladu.