Tiskové zprávy

Zobrazeno 11-20 z 21 záznamů.

21. 7. 2016

Chybějící vyhláška o náhradách nákladů právního zastoupení ohrožuje právo na spravedlivý proces i v případech daňových sporů Ve středu 15. června 2016 publikoval Ústavní soud pod spisovou značkou IV. ÚS 529/16 svůj nález, ve kterém konstatuje, že v současnosti chybějící pravidla pro náhradu nákladů na právní zastoupení mohou porušit ústavně zaručené právo občanů na spravedlivý proces. Obrana u soudu je finančně náročná, vysouzené finanční náhrady mizivé „Setkáváme se v praxi s tím, že v případech některých daňových sporů neumožňuje současná situace našim klientům se soudně bránit,“ potvrzuje neudržitelný stav předseda Unie daňových poplatníků ČR JUDr. Ing. Ondřej Lichnovský. „Daňový poplatník nese v případě oprávněného uplatňování práva břemeno složitého dokazování a často až statisícových nákladů na právní zastoupení. V případě vítězství ve sporu mu ale soud přisoudí jako náhradu jen zlomek vynaložených financí. Nelze se proto divit, že finanční správa rozhoduje v daňových sporech velice agresivně, když riziko soudní prohry je spojeno s jen zanedbatelnou... Číst více...

14. 6. 2016

Unie daňových poplatníků ČR upozorňuje všechny podnikatele a firmy, kterým byla v minulých týdnech vyměřena pokuta za to, že podání učinili jinak, než datovou  schránkou či skrze web www.daneelektronicky.cz, na několik závažných skutečností. Daňový řád společně se zákonem o DPH již několik let v mnoha případech ukládají podnikatelům povinnost komunikovat s Finanční správou výhradně elektronicky. Pro tento účel si podnikatelé mohou vybrat toliko mezi datovou schránkou či formuláři EPO (Elektronické podání pro daňovou správu). Finanční správy však zcela ignoruje možnost podání e-mailem s elektronickým podpisem. Tento způsob komunikace přitom Finanční správě přikazuje vyhláška Ministerstva vnitra č. 259/2012 Sb., dle které tato musí komunikovat skrze tzv. elektronickou adresu podatelny. Za tuto přitom vyhláška výslovně označuje adresu elektronické pošty, tedy e-mailovou adresu. Až doposud se jednalo „pouze“ o legislativní zmetek, který podnikatelům znepříjemňoval život. Nyní ale prohřešky v této oblasti začaly být systematicky sankcionovány. „Není možné pokutovat kohokoli za nedodržení povinnosti, jejíž splnění je... Číst více...

3. 6. 2016

V minulých dnech oznámil největší český online obchod Alza.cz, že odchází ze srovnávače cen Heuréka. Jako jeden z hlavních důvodů tohoto kroku uvedla firma obavy z toho, že informace, které Heuréka požaduje, použije její majitel proti obchodu Alza.cz. Nežli nést riziko de facto průběžného informování konkurence o své obchodní strategii, rozhodla se firma raději spolupráci ukončit. Tento krok ukazuje, jak ohromnou cenu mají v současné ekonomice relevantní data, především ta systematicky, dlouhodobě a ve velkém měřítku shromažďovaná. „Je to spor, který veřejnosti ukazuje cenu dat a tím pádem i neúměrnou míru rizika, které s sebou nesou takové projekty, jako je třeba kontrolní hlášení k DPH,“ uvedl předseda Unie daňových poplatníků České republiky JUDr. Ing. Ondřej Lichnovský. „Finanční správa průběžně získává díky kontrolnímu hlášení podrobné a aktuální informace o fakturaci téměř půl milionu firem a podnikatelů. Takto rozsáhlý, strukturovaný a zcela aktuální dataset má pro kterýkoliv významnější podnikatelský subjekt operující na českém... Číst více...

1. 6. 2016

Ve středu 25. května 2016 se na půdě Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně uskutečnila odborná konference na téma Profesní odpovědnost daňových poradců a advokátů ve věcech daňových, na jejíž organizaci se vedle Právnické fakulty MU v Brně podílela i Unie daňových poplatníků. Vystoupila zde řada zajímavých řečníků, kteří představili svůj pohled na současnou právní praxi, se kterou se dnes daňoví poradci a advokáti setkávají.  Se svými příspěvky vystoupili  soudkyně Ústavního soudu JUDr. Kateřina Šimáčková, Ph.D., soudce Nejvyššího správního soudu JUDr. PhDr. Karel Šimka, LL.M., Ph.D., dále JUDr. Ing. Libor Kyncl, Ph.D. z Katedry finančního práva      a národního hospodářství Právnické fakulty Masarykovy univerzity a Ing. Jiří Žežulka z poradenské skupiny APOGEO. Své příspěvky zde přednesli i členové Unie daňových poplatníků ČR JUDr. Ing. Ondřej Lichnovský, Ing. Jan Rambousek a JUDr. Ondřej Moravec Ph.D. Konference byla první podobnou příležitostí pro výměnu pohledů a zkušeností, kterou Unie daňových poplatníků ČR zorganizovala. „Jednou z důležitých součástí naší činnosti je... Číst více...

21. 4. 2016

Prolomení mlčenlivosti advokátů a daňových poradců kontrolním hlášením je protizákonné 25. dubna 2016 budou kontrolní hlášení poprvé odevzdávat daňové subjekty, které daň z přidané hodnoty platí čtvrtletně, což jsou typicky osoby samostatně výdělečně činné. V této souvislosti Unie daňových poplatníků znovu upozorňuje všechny advokáty a daňové poradce (kteří typicky platí DPH čtyřikrát ročně) na skutečnost, že mlčenlivost advokátů a daňových poradců o informacích souvisejících s jejich klienty je nedílnou součástí práva na právní pomoc a jako taková je chráněna článkem 37 Listiny základních práv a svobod. Obsahem kontrolního hlášení jsou přitom informace o tom, od koho byly právní služby přijaty, případně komu byly právní služby poskytnuty (je-li alespoň jednou ze stran tohoto vztahu plátce DPH). Toto je s povinností mlčenlivosti neslučitelné. „V rámci kontrolního hlášení označím poskytnutí služeb jen těm svým klientům, od kterých pro tento účel disponuji výslovným souhlasem, přičemž stejný postup bych doporučil všem advokátům a daňovým poradcům,“ uvedl předseda Unie daňových poplatníků JUDr. Ing.... Číst více...

19. 4. 2016

V souvislosti se skandálem, který vyvolala data odcizená panamské poradenské společnosti Mossack Fonseca, se po celém světě debatuje o roli firem zakládaných v daňových rájích, o etičnosti či dokonce legálnosti tohoto způsobu podnikání a také obecně o férovosti daňových systémů. V České republice jsme ale zatím bohužel neslyšeli realistické návrhy, které by současnou situaci byly schopny vyřešit. Podle odhadu analytického centra Glopolis přichází v důsledku odlivu peněz do daňových rájů Česká republika ročně o daňové inkaso ve výši 57 miliard korun. Podle údajů Finanční správy doměřily loni české úřady loni při kontrolách zaměřených na daňové ráje daň z příjmu ve výši 50 milionů korun, tedy méně než tisícinu zmíněného odhadu. Represivní přístup je tedy zjevně neefektivní. Za jediný způsob, jak za této situace zamezit odlivu peněz z České republiky a tyto peníze řádně zdanit, považuje Unie daňových poplatníků pragmatický přístup a kroky, které budou řešit příčiny současného stavu, nikoliv jeho symptomy: Snížení daňové zátěže, především daně z příjmu právnických osob by... Číst více...

24. 2. 2016

Vyžadování části údajů pro kontrolní hlášení odporuje Listině základních práv a svobod Unie daňových poplatníků upozorňuje na skutečnost, že stát nemůže bez zákonného zmocnění prolamovat mlčenlivost advokátů a daňových poradců. Ta je, jako neopominutelná součást práva na právní pomoc, chráněna druhým odstavcem článku 37 Listiny základních práv a svobod. Kontrolní hlášení však požaduje sdělení o tom, od koho byly právní služby přijaty, případně komu byly právní služby poskytnuty, je-li alespoň jednou ze stran tohoto vztahu plátce DPH. To je důvod, proč někteří advokáti a daňoví poradci své kontrolní hlášení DPH v rozsahu požadovaném Finanční správou České republiky nepodají. „Ústavně garantovaná povinnost mlčenlivosti může být omezena výhradně zákonem. Kontrolní hlášení tento požadavek nesplňuje, když o prolomení rozhoduje úředník či IT technik finanční správy, a to prostým zavedením kolonky do formuláře vyvěšeného na internetu,“ uvedl advokát a předseda Unie daňových poplatníků ČR, Ondřej Lichnovský. „Příkaz prolomit profesní mlčenlivost nelze vydat svévolně prostřednictvím nějakého formuláře, takové omezení... Číst více...

18. 2. 2016

Unie daňových poplatníků upozorňuje: plátci DPH ze zákona musejí daň platit bez ohledu na proces registrace, nově registrované firmy nemusejí být bezpečnými obchodními partnery V posledních dnech se v českých médiích objevuje celá řada materiálů kritizujících přístup Finanční správy České republiky k daňovým subjektům, které se nově registrují k platbě DPH. Kontroly nově registrovaných plátců, které podle některých podnikatelů hraničí se šikanou, mají zabránit mnohamiliardovým podvodům páchaným pomocí fiktivních firem. V souvislosti s tím upozorňujeme plátce DPH na dvě významné skutečnosti: Noví plátci, jimž povinnost platit DPH vznikla ze zákona, jsou povinni platit daň z přidané hodnoty (a nově také odevzdávat kontrolní hlášení k DPH) od okamžiku vzniku zákonné povinnosti, bez ohledu na běžící proces registrace k platbě DPH. Představa, že budou DPH platit až od okamžiku, kdy je zaregistruje správce daně, je mylná! Bylo by nebezpečné podlehnout představě, že „agresivním“ způsobem nově prověření plátci nemohou páchat podvody s DPH. Tento typ daňových podvodů se... Číst více...

11. 2. 2016

Návrh zákona, kterým má být zavedena elektronická evidence tržeb, schválila včera Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR. Stalo se tak poté, co bylo v přímém televizním přenosu porušeno hned několik pravidel legislativního procesu.  Opoziční poslanci proti tomuto postupu vládní většiny ostře protestují, když poukazují na to, že některým z opozičních poslanců bylo znemožněno vystoupit a vykonávat tak řádně jejich mandát vzešlý z demokratických voleb. Opozice proto avizovala, že se obrátí na Ústavní soud. Již sám o sobě tak kontroverzní legislativní počin, jakým zavedení elektronické evidence tržeb bezpochyby je, tak pro daňové subjekty přináší další dávku právní nejistoty. Dnes totiž nikdo nemůže zodpovědně říci, zda tento právní předpis nebude zrušen Ústavním soudem z důvodů porušení pravidel parlamentní procedury, a to bez ohledu na věcnou stránku přijaté normy. Vzniklá nejistota zatěžuje všechny, nikoli jen podnikatele a živnostníky, na které povinnosti plynoucí z elektronické evidence tržeb dopadnou přímo. Jsou to totiž i státní orgány, které se musejí... Číst více...