Stanoviska a informace

Zobrazeno 71-80 z 87 záznamů.

19. 4. 2016

V souvislosti se skandálem, který vyvolala data odcizená panamské poradenské společnosti Mossack Fonseca, se po celém světě debatuje o roli firem zakládaných v daňových rájích, o etičnosti či dokonce legálnosti tohoto způsobu podnikání a také obecně o férovosti daňových systémů. V České republice jsme ale zatím bohužel neslyšeli realistické návrhy, které by současnou situaci byly schopny vyřešit. Podle odhadu analytického centra Glopolis přichází v důsledku odlivu peněz do daňových rájů Česká republika ročně o daňové inkaso ve výši 57 miliard korun. Podle údajů Finanční správy doměřily loni české úřady loni při kontrolách zaměřených na daňové ráje daň z příjmu ve výši 50 milionů korun, tedy méně než tisícinu zmíněného odhadu. Represivní přístup je tedy zjevně neefektivní. Za jediný způsob, jak za této situace zamezit odlivu peněz z České republiky a tyto peníze řádně zdanit, považuje Unie daňových poplatníků pragmatický přístup a kroky, které budou řešit příčiny současného stavu, nikoliv jeho symptomy: Snížení daňové zátěže, především daně z příjmu právnických osob by... Číst více...

9. 3. 2016

Jak 9. 3. 2016 informují Hospodářské noviny, stát se snaží zrychlit a zlevnit proces založení společnosti, aby se podpořilo podnikání. Finanční správa se však vydala opačným směrem, když podnikání komplikuje všemožnými způsoby s odůvodněním, že tím bojuje proti podvodům na DPH. Příkladmo registrace k DPH jsou neúměrně a často i nezákonně protahovány. Přitom z hlediska konkurence, podnikat bez registrace k DPH dnes již v mnoha oborech v podstatě nelze. Pokud však sama finanční správa přiznává, že poctivých podnikatelů je drtivá většina, pak lze pro její postupy nalézt opodstatnění jen stěží. Finanční správa má dostatek způsobů, jak s podvody bojovat adresně. Proto opatření, která dopadají zejména na poctivé, a která podvodníci stejně obejdou, nelze tolerovat. Jejich jediným důsledkem je totiž ztěžování podnikání pro ty poctivé, což jde přímo proti vládním opatřením majícím naopak za cíl podnikání podporovat. Číst více...

9. 3. 2016

Dne 9. 3. 2016 informoval idnes.cz o tom, že prostějovské podzákonné právní předpisy jsou v rozporu s petičním zákonem. Na nesoulad upozornil teprve 15 letý občan města Prostějov, Jakub Čech. Případ ukazuje na dlouhodobý nešvar všech orgánů veřejné moci. Tím je stále častější ohýbání či dokonce nerespektování zákonů. Naneštěstí zde chybí kontrola ze strany občanů. Ti složitým právním předpisům již dávno přestali rozumět, kdy slepě důvěřují tvrzením orgánů veřejné moci o tom, co říká zákon. To vede k tomu, že v této zemi právní předpisy přestávají platit, načež jsou nahrazovány nekritickým tvrzením elit o tom, co snad zákon říká. Tento stav přitom přímo vybízí k tomu, aby byl zneužit k ohýbání zákonů či dokonce k popírání jejich vlastního smyslu. Lidé typu Jakuba Čecha jsou tak poslední pojistkou proti zvůli orgánů veřejné moci, za což jim patří velký dík. Bohužel, takovýchto lidí je dnes poskrovnu, a stále ubývají. Číst více...

24. 2. 2016

Vyžadování části údajů pro kontrolní hlášení odporuje Listině základních práv a svobod Unie daňových poplatníků upozorňuje na skutečnost, že stát nemůže bez zákonného zmocnění prolamovat mlčenlivost advokátů a daňových poradců. Ta je, jako neopominutelná součást práva na právní pomoc, chráněna druhým odstavcem článku 37 Listiny základních práv a svobod. Kontrolní hlášení však požaduje sdělení o tom, od koho byly právní služby přijaty, případně komu byly právní služby poskytnuty, je-li alespoň jednou ze stran tohoto vztahu plátce DPH. To je důvod, proč někteří advokáti a daňoví poradci své kontrolní hlášení DPH v rozsahu požadovaném Finanční správou České republiky nepodají. „Ústavně garantovaná povinnost mlčenlivosti může být omezena výhradně zákonem. Kontrolní hlášení tento požadavek nesplňuje, když o prolomení rozhoduje úředník či IT technik finanční správy, a to prostým zavedením kolonky do formuláře vyvěšeného na internetu,“ uvedl advokát a předseda Unie daňových poplatníků ČR, Ondřej Lichnovský. „Příkaz prolomit profesní mlčenlivost nelze vydat svévolně prostřednictvím nějakého formuláře, takové omezení... Číst více...

18. 2. 2016

Unie daňových poplatníků upozorňuje: plátci DPH ze zákona musejí daň platit bez ohledu na proces registrace, nově registrované firmy nemusejí být bezpečnými obchodními partnery V posledních dnech se v českých médiích objevuje celá řada materiálů kritizujících přístup Finanční správy České republiky k daňovým subjektům, které se nově registrují k platbě DPH. Kontroly nově registrovaných plátců, které podle některých podnikatelů hraničí se šikanou, mají zabránit mnohamiliardovým podvodům páchaným pomocí fiktivních firem. V souvislosti s tím upozorňujeme plátce DPH na dvě významné skutečnosti: Noví plátci, jimž povinnost platit DPH vznikla ze zákona, jsou povinni platit daň z přidané hodnoty (a nově také odevzdávat kontrolní hlášení k DPH) od okamžiku vzniku zákonné povinnosti, bez ohledu na běžící proces registrace k platbě DPH. Představa, že budou DPH platit až od okamžiku, kdy je zaregistruje správce daně, je mylná! Bylo by nebezpečné podlehnout představě, že „agresivním“ způsobem nově prověření plátci nemohou páchat podvody s DPH. Tento typ daňových podvodů se... Číst více...

12. 2. 2016

Ve vztahu k naší tiskové zprávě č. 1 se Ministerstvo financí ústy Finanční správy vyjádřilo v tom smyslu, že tato je evidentně snahou vytvořit senzaci tam, kde žádná není. Dle ministerstva je elektronickou adresou podatelny to, co si ministerstvo určí. K tomuto považujeme za nutné se vyjádřit a blíže osvětlit, proč je nutno za elektronickou adresu podatelny považovat jedině email. Je jen jediný právní předpis, který upravuje definice pojmu elektronická adresa podatelny. Tímto je § 2 odst. 3 písm. c) vyhlášky č. 259/2012 Sb., kde je uvedeno, že: „Veřejnoprávní původce (což je mj. i správce daně, poznámka Unie) … zveřejní na své úřední desce … elektronickou adresu podatelny, kterou je adresa elektronické pošty.“ Tuto skutečnost nepopírá ani ministerstvo. K tomuto výkladový slovník výpočetní techniky říká: „Electronic mail address (adresa elektronické pošty). Řetězec znaků identifikující adresáta či příjemce zprávy, předávané elektronickou poštou (electronic mail). Sestává ze dvou částí: jména uživatele a jména definující adresu IP počítače;... Číst více...

11. 2. 2016

Návrh zákona, kterým má být zavedena elektronická evidence tržeb, schválila včera Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR. Stalo se tak poté, co bylo v přímém televizním přenosu porušeno hned několik pravidel legislativního procesu.  Opoziční poslanci proti tomuto postupu vládní většiny ostře protestují, když poukazují na to, že některým z opozičních poslanců bylo znemožněno vystoupit a vykonávat tak řádně jejich mandát vzešlý z demokratických voleb. Opozice proto avizovala, že se obrátí na Ústavní soud. Již sám o sobě tak kontroverzní legislativní počin, jakým zavedení elektronické evidence tržeb bezpochyby je, tak pro daňové subjekty přináší další dávku právní nejistoty. Dnes totiž nikdo nemůže zodpovědně říci, zda tento právní předpis nebude zrušen Ústavním soudem z důvodů porušení pravidel parlamentní procedury, a to bez ohledu na věcnou stránku přijaté normy. Vzniklá nejistota zatěžuje všechny, nikoli jen podnikatele a živnostníky, na které povinnosti plynoucí z elektronické evidence tržeb dopadnou přímo. Jsou to totiž i státní orgány, které se musejí... Číst více...

10. 2. 2016

Televize Prima odvysílala dne 9. 2. 2016 reportáž o tom, jak lze prostřednictvím zajišťovacího příkazu zlikvidovat firmu s dlouholetou historií během jednoho dne. Aniž známe podrobnosti z této firmy, tak jsou nám známy podrobnosti z firem, kde taková akce proběhla úplně stejným způsobem. Dá se říci, že stát se rozhodl vykácet les, protože se v něm nacházejí nemocné stromy. Protože by však identifikace nemocných stromů byla náročná, tak vykácí celý les a následně u padlých stromů zkoumá, které jsou nemocné a které zdravé. Stejně jako už odříznutý strom nikdy nebude žít, tak stejně je definitivně zlikvidován plátce postižený zajišťovacím příkazem.  Číst více...

9. 2. 2016

Server podnikatel.cz podrobil dne 9. 2. 2016 kritice tvrzení Ministerstva financí o tom, že plátci DPH měli dostatečný čas na přípravu na kontrolní hlášení. Zcela správně bylo poukázáno na fakt, že byť ke schválení zákona došlo již na konci roku 2014, tak po značnou část roku 2015 nebylo jasno, co vše a jakým způsobem bude nutno reportovat. V tomto ohledu se tak ztotožňuje s tvrzením, že plátci dostatek času na přípravu na kontrolní hlášení neměli.  Číst více...

9. 2. 2016

Hospodářské noviny zveřejnily dne 9. 2. 2016 výsledky průzkumu KPMG. Ten byl proveden mezi jejími klienty a poskytl naprosto šokující údaje. 4 z 5 klientů KPMG si myslí, že se jich podvody na DPH netýkají. Jen 15% klientů KPMG ví, jak podvodnou společnost poznat. Využít takovouto neinformovanost k páchání podvodů ze strany podvodníků je pak velice snadné. Přitom podvody na DPH se dnes již páchají napříč celým hospodářstvím, tudíž si nikdo nemůže být před nimi jistý. Výsledky průzkumu tak ukazují na dosavadní selhávání Ministerstva financí v komunikaci s podnikateli. Nelze se pak divit, že podvody na DPH jsou proto tak časté.  Číst více...